Thursday, July 31, 2008

Undang-undang Harta Intelek dan Hakcipta dalam Islam

HAKCIPTA MENURUT PERUNDANGAN ISLAM
Oleh: Dr. Arieff Salleh bin Rosman
(PhD Fiqh dan Usul Fiqh, UIAM; M.A Syariah UKM; B.A Pengajian Islam Universiti Mu’tah, Jordan)
Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial
Universiti Teknologi Malaysia
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi ikutan seluruh manusia. Teras perundangan Islam adalah wahyu iaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun, suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa, wahyu sudah lengkap dan tiada sebarang perubahan atau tambahan. Namun, permasalahan dalam hidup manusia, semakin hari semakin bertambah.

Penerangan wahyu terhadap tindak tanduk manusia mukallaf mempunyai dua bentuk; detil dan umum. Tidak semua tindak tanduk manusia didetilkan hukumnya dalam wahyu. Ada tindak tanduk yang hukumnya dijelaskan secara umum dalam wahyu. Di sinilah peranan para ulama’ untuk menyelesaikan isu-isu baru dalam hidup masyarakat berpandukan panduan umum yang dinyatakan dalam wahyu tersebut.

Antara isu baru yang timbul di zaman ini ialah isu hakcipta. Memang tidak dapat dinafikan di zaman Nabi Muhammad, sahabat, tabi’in dan zaman imam-imam yang muktabar; Imam Malik, Abu Hanifah, Syafii dan Ahmad, serta zaman salafussoleh, tidak dibincangkan isu ini. Istilah hakcipta mula diperkenalkan di Barat, yang berorientasikan pemikiran ekonomi kapitalis.

Secara perundangannya, hakcipta mula dibincangkan dalam Paris Convention yang telah diadakan pada 20 Mac 1883. Manakala dalam sejarah perundangan Islam, isu hakcipta dan secara umumnya isu harta intelek, mula dibincangkan secara serius oleh para ulama’ semasa dalam Majma’ al-Fiqh al-Islami pada tahun 1988 di Jaddah, dan diadakan seminar yang dinamakan ‘Nadwah Huquq al-Mu’allif’ di Mesir dan prosidingnya diterbitkan pada tahun 1996.

Resolusi kedua-dua persidangan tersebut menjelaskan, harta intelek (termasuk di dalamnya hakcipta) diperundangan dalam Islam.

Sebenarnya, idea berkaitan hakcipta sudah mula dibincangkan oleh para ulama’ terdahulu sebelum diperkenalkan oleh Barat. Daripada kajian yang dilakukan, terdapat dua sumber asas dalam sejarah perundangan Islam yang membincangkan isu ‘menjaga idea-idea yang dizahirkan dalam bentuk bahan’.

Dokumen pertama: Imam al-Qarafi yang wafat pada tahun 684Hijrah, dalam bukunya ‘al-Furuq’ sudah mula membincangkan isu: Adakah ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama’ itu termasuk dalam maksud harta yang boleh diwarisi selepas kematiannya. Isu ini termasuk dalam maksud hak ekonomi dalam undang-undang hakcipta.

Dokumen kedua: Imam Jalal al-Din al-Suyuti yang wafat pada tahun 911Hijrah, menulis sebuah makalah yang bertajuk ‘al-Fariq bayn al-musannif wa al-sariq’ maksudnya ‘Beza antara penulis dan pencuri’. Makalah tersebut secara jelasnya membincangkan salah satu hak yang dikawal dalam undang-undang hakcipta iaitu hak moral seorang penulis.

Zuhayr Abdul Rahman al-Attasi, dalam tesis sarjananya yang bertajuk, ‘al-Himayah al-sharciyyah wa al-qanuniyyah li huquq a- mu’allif’ (bermaksud: Penjagaan Hakcipta menurut Syariah Islam dan Undang-undang)  berkata, “Topik harta intelek sebagaimana yang dipentingkan oleh undang-undang ciptaan serta penjagaannya di peringkat tempatan dan antarabangsa, tidak diambil hirau oleh para pengkaji dalam bidang perundangan Islam dengan sewajarnya. Mereka tidak memberikan hukumnya dengan jelas, lalu memberi peluang kepada pencabul hak untuk mencuri harta-harta pencipta untuk diniagakan dengan dakwaan-dakwaan yang tidak berasas dan tujuan-tujuan yang berdasarkan kepada kejahilan atau ketamakan atau kedua-duanya sekali.

2. MAKSUD HAKCIPTA

Hakcipta merupakan salah satu daripada jenis harta intelek. Berikut adalah beberapa penjelasan yang diberikan oleh para ulama semasa berkaitan maksud harta intelek:

1. Dr. Mustafa Ahmad al-Zarqa’, mengatakan bahawa: “Istilah harta intelek merangkumi hak cipta seperti hak penulis untuk mengambil manfaat daripada bukunya, wartawan dalam keistimewaan surat khabarnya dan seniman dalam kesan seni yang indah. Ia juga merangkumi hak industri seperti hak pencipta alatan, penggubah paten niaga yang berbeza untuk mendapatkan kepercayaan dan pencipta tanda niaga untuk mendapatkan kemasyhuran”. 

2. Al-Shaykh Ali al-Khafif pula mendefinisikan harta intelek sebagai sesuatu “Yang disandarkan kepada barang-barang tak ketara (ma'nawiyyah); yang tidak dapat dikesan dengan pancaindera, tetapi ia dapat dikesan dengan akal dan fikiran seperti idea dan ciptaan”.

3. Dr. Ajil al-Nashami mendefinisikan harta intelek sebagai “Hak yang disandarkan kepada barang tak ketara; sama ada produk akal seperti hak penulis dalam penulisan-penulisan ilmiyyah atau sastera, atau dalam ciptaan perindustrian. Atau hasil kepada kesungguhan yang didapati oleh para pekerja, seperti hak penjual dalam sesuatu paten dan tanda niaga. Kesannya, pemilik mempunyai hak monopoli dan menggunakan hasil kesungguhan atau keluaran tersebut”.  

4. Dr. Muhammad Uthman Shibir mendefinisikan harta intelek sebagai “kuasa untuk seseorang atas barang tak ketara; sama ada produk akal - seperti hak penulis dalam penulisan-penulisan ilmiah dan sastera, atau paten dalam ciptaan-ciptaan perindustrian - atau hasil untuk kesungguhan perniagaan yang dilakukan oleh peniaga untuk mencari pekerja, seperti pada tanda niaga”.

5. Dr. Reda Abdul Rahman Wahdan menjelaskan, “Harta intelek ialah sesuatu yang merujuk kepada barang-barang tak ketara dan hak-hak yang wujud daripadanya tidak boleh dikesan dengan pancaindera, tetapi ia dikesan dengan fikiran; kerana ia adalah semata-mata produk akal contohnya hak penulis”.

6. Prof. Dr. Fathi al-Durayni mengatakan harta intelektual ialah “Gambaran-gambaran pemikiran yang terbit daripada bakat pada diri seseorang ilmuwan, seniman dan sebagainya, dari apa yang telah dia cipta dan orang lain belum pernah menciptanya”.

7.Al-Shaykh Muhammad Taqi al-Uthmani pula mengatakan bahawa harta intelektual ialah “Hak yang didapati dengan ketentuan adat dan undang-undang untuk siapa yang mencipta ciptaan baru atau bentuk baru bagi sesuatu barang”.

Manakala maksud hakcipta pula ialah, “Hak penguasaan yang dilindungi undang-undang atas seluruh atau sebahagian daripada hasil ciptaan seseorang pengarang (pencipta, penggubah dll.)”

Definisi lain juga telah diberikan iaitu: “Hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau penerima haknya untuk mengawal pengeluaran semula atau berbagai-bagai bentuk penggunaan karya berkenaan bagi sesuatu tempoh".

3. LEGALITI HAKCIPTA MENURUT PERUNDANGAN ISLAM

Hak yang dikawal dalam hakcipta terdiri daripada dua hak; pertama hak moral dan kedua hak ekonomi.

3.1 Hak Moral

Definisi hak moral menurut ulama’ semasa adalah seperti berikut:

1. Dr. Abdullah al-Najjar mendefinisikan hak moral sebagai, “Apa yang berkaitan dengan usaha seorang ilmuwan dalam karangannya mengenai bidang kuasa moral yang mewajibkan karangan itu dinisbahkan ke atasnya dan menghormati apa yang ditulis , dengan menjaga haknya ketika melakukan sebarang perubahan.”

2. Dr. Muhammad al-Shahhat al-Jundi menjelaskan, “Manakala tentang hak moral, ia dikenali dengan sesuatu yang amat rapat dengan personaliti penulis yang tidak boleh diasingkan daripadanya. Ia adalah khusus untuk penulis itu sama ada ketika hidupnya atau selepas kematiannya , kerana penulis umpama bapa, di mana anaknya dinasabkan kepadanya. Ia tidak boleh ditarik balik atau digugurkan kerana nas telah menetapkannya sebagai hak anak. Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 5, yang bermaksud, ‘Panggillah anak-anak angkat itu dengan ber”bin”kan kepada bapa-bapa mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah’. Sesebuah buku atau hasil ciptaan itu umpama anak kepada penciptanya kerana bidang kuasa yang ada pada kedua-duanya.”

3. Dr. Abdul Salam al-Abbadi mendefinisikan hak moral sebagai, “Hak menjaga dengan menisbahkan tempat hak ini untuk tuannya.”

Berdasarkan definisi tersebut, jelasnya hak moral seorang pemilik hakcipta merujuk kepada dua hak iaitu hak ‘paternity’ dan hak ‘integrity’.  Hak ‘paternity’ merupakan hak untuk menuntut penciptaan sesuatu karya, untuk dikenal pasti sebagai seorang pengarang atau pengarah. Iaitu hak menisbahkan hasil ciptaan kepada diri pencipta. Kedua, hak ‘integrity’ iaitu hak pencipta untuk membantah sebarang perubahan yang dilakukan oleh orang lain ke atas hasil ciptaannya yang dengannya boleh memudaratkan kehormatan dan reputasinya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, tiada di kalangan ulama’ semasa yang menafikan legaliti hak moral menurut perundangan Islam. Berikut adalah hujah yang mereka kemukakan:

(1) Ayat al-Quran. Allah menjelaskan dalam surah Surah al Ahqaf , ayat 4, bermaksud, “Katakanlah (wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menentangmu), ‘Sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah? Tunjukkanlah kepadaku apakah yang mereka ciptakan dari bahagian bumi ini? Atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian (dengan Allah) dalam mencipta dan menguruskan langit? Bawalah kamu kepadaku sebuah Kitab (dari Allah) yang lain dari al Qur’an ini, atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu (peninggalan orang-orang yang telah lalu) kalau betul kamu orang-orang yang benar (tentang da’waan kamu itu).”

Ayat ini menunjukkan bahawa sesuatu kitab itu mesti disandarkan kepada penulisnya atau sesuatu ilmu kepada tuannya. Bertitik tolak dari sini, timbul kesan yang penting dalam penerimaan pendapat yang diutarakan oleh penulis atau menolaknya. Ini diterangkan dalam firmanNya, “atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu (peninggalan orang-orang yang telah lalu)”  iaitu apa yang disampaikan oleh Rasul atau orang alim tentang agama Alla.

Di samping itu, ia juga bermaksud apa yang ditulis oleh seorang alim atau faqih. Pengiktibaran syarak tentang keperluan menyandarkan sesebuah kitab kepada tuannya menunjukkan kepentingannya dan legalitinya. Penyandaran sesebuah kitab kepada penulisnya atau sesuatu ilmu kepada tuannya merupakan salah satu unsur hak moral (iaitu hak ‘paternity’ atau ‘ubuwwah’). Dengan itu hak moral diperundangkan di dalam Islam.

(2) Abu Hurairah melaporkan, Nabi Muhammad berkata, “Sesiapa yang mengajak kepada kebenaran, maka untuknya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutnya, tidak kurang daripada pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan sesiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ke atasnya dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutnya, tidak kurang daripada dosa-dosa mereka sedikitpun.” Hadis sahih direkodkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Hadis ini menunjukkan, sesiapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sama seperti pahala-pahala orang yang mengikutnya. Antara cara mengajak kepada kebaikan ialah dengan mengarang buku. Dan pensabitan pahala kepada pengarang buku itu sebahagian daripada menisbahkan karangan itu kepada tuannya, ia dengan jelas menunjukkan akan kepentingan isnad dalam ilmu.

(3) Mugirah bin Syu’bah melaporkan, Rasulullah berkata, “Sesungguhnya pembohongan ke atas diriku tidak sama seperti pembohongan ke atas orang lain. Sesiapa yang membuat pembohongan ke atas diriku dengan sengaja, maka akan kekal tempat duduknya di dalam neraka.” Hadis sahih direkodkan oleh Imam al-Bukhari.

Hadis ini menerangkan, menisbahkan sesuatu perkataan kepada orang yang tidak mengatakannya merupakan salah satu daripada pembohongan. Perkara ini amat tegas pengharamannya jika ia berlaku dalam hadis Nabi Muhammad. Hukum ini juga dipraktikkan dalam pembohongan atas ulama’ dengan menisbahkan sesuatu yang tidak dikatakan olehnya, kerana seperti yang terdapat dalam hadis ulama’ adalah pewaris ilmu para Nabi". Maka pembohongan ke atas mereka juga diharamkan dengan tegas.

Oleh itu, dengan mengambil roh pensharicatan hukum ini – pengharaman menisbahkan sesuatu perkara kepada orang yang tidak melakukannya -  maka hak moral diperundangkan dalam Islam.

(4) Abdullah bin Mubarak pernah berkata, “Isnad itu sebahagian daripada agama, jika tiada isnad maka orang akan berkata tentang agama daripada siapa yang dia suka dengan apa yang dia suka.” Isnad merupakan satu proses rujukan yang dilakukan untuk memastikan orang yang mengatakan sesuatu perkataan atau memastikan tuan empunya sesuatu ilmu itu. Ini merupakan salah satu daripada unsur hak moral.

(5) Hak moral menurut perundangan Islam boleh diadaptasi melalui beberapa perkara yang terdapat  dalam perundangan Islam, antaranya: Menjaga amanah ilmu, cara mengambil sesuatu riwayat serta cara dan adab meriwayatkannya (turuq al-ada’ wa al-tahammul), pengharaman penipuan dan pengharaman plagiat (ciplak).

3.2 Hak Ekonomi

Hak kedua yang diberikan kepada pemilik hakcipta ialah hak ekonomi. Berikut adalah definisi hak ekonomi menurut ulama’ semasa:

1. Dr. Abdul Salam al-Abbadi mendefiniskan hak ekonomi sebagai, “Hak dalam bidang kuasa dengan manfaat kewangan yang dikembalikan kepada tuannya; sama ada mengguna atau menerbitkannya dalam ruang lingkup apa yang ditetapkan oleh syarak dan undang-undang.”

2. Zuhayr al-Attasi menerangkan, “Yang dimaksudkan dengan hak ekonomi dalam penulisan ialah gambaran-gambaran pemikiran – yang berpunca daripada kepakaran yang ada pada seseorang ilmuwan – untuknya nilai kewangan yang diperundangkan, dengan melihat kepada manfaatnya yang dianggap sebagai harta dan bernilai menurut syarak. Sifat kewangan di sisi orang yang mengatakannya ialah untuk produk akal setelah terpisah daripada penulisnya dan ia berada di dalam buku atau sebagainya daripada barang berjasad yang tergambar padanya gambaran-gambaran pemikiran.

Tujuan diperundangkan hak ekonomi ialah untuk memberi semangat dalam bidang rekaan dan ciptaan agar individu yang telah berusaha dalam kedua-dua bidang ini mengetahui bahawa beliau mempunyai bidang kuasa dalam hasil ciptaannya dan hasil ciptaan itu akan dikawal daripada orang yang cuba untuk mengambilnya tanpa kebenaran.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, para ulama’ semasa tidak berbeza pendapat dalam legaliti hak ekonomi dalam harta intelek yang berkaitan dengan harta industri; seperti paten, cap dagangan dan sebagainya. Mereka hanya berselisih pendapat dalam legaliti hak ekonomi dalam harta intelek yang berkaitan dengan hakcipta, khususnya penulisan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Perbezaan pendapat ini sebahagian besarnya kembali kepada perbezaan pendapat para fuqaha’ dalam menetapkan hukum mengambil upah daripada mengajar al-Qur’an dan ilmu-ilmu syarak yang lain.

Terdapat dua pendapat berkaitan legaliti hak ekonomi menurut perundangan Islam:

Pendapat pertama: Hak ekonomi diperundangkan dalam Islam untuk pemilik harta intelek, ini adalah pendapat majoriti ulama’ semasa.

Pendapat kedua: Hak ekonomi dalam harta intelek terutamanya yang berkaitan dengan penulisan tidak diperundangkan dalam Islam. Antara ulama’ yang berpendapat sedemikian ialah al-Shaykh Muhammad Shafi’, Dr. Ahmad al-Haji al-Kurdi  dan al-Shaykh Abdullah bin Bih.

Dalil pendapat yang mengatakan hak ekonomi diperundangkan dalam Islam untuk pemilik harta intelek.

(1) al-Qiyas

Legaliti hak ekonomi dalam harta intelek boleh diqiyaskan dengan legaliti hak ekonomi pembuat barang dan seseorang yang mengajar al-Qur’an. Islam tidak melarang mana-mana pembuat sesuatu barang daripada mendapat keuntungan kebendaan daripada barang tersebut, maka pencipta atau pemilik harta intelek adalah lebih utama untuk mendapat pulangan dalam bentuk kebendaan. Ini disebabkan hasil yang dibuat oleh seseorang pencipta akan terus berkekalan walaupun selepas kewafatannya.

Legaliti hak ekonomi dalam harta intelek juga boleh diqiyaskan dengan legaliti mengambil upah daripada mengajar al-Qur’an dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan taat. Majoriti ulama’ berpendapat, seseorang yang mengajar al-Qur’an boleh menerima upah daripada kerjanya itu. Oleh itu, jika mengajar al-Qur’an boleh mendapat upah, maka usaha para pencipta dalam sesuatu harta intelek juga boleh dinilaikan dengan wang; kerana kedua-duanya merupakan perbuatan taat.

(2) al-Masolih al-Mursalah

Harta intelek termasuk dalam konsep harta menurut majoriti fuqaha’, dan menjaga harta merupakan salah satu daripada al-daruriyyat al-khamsah yang diberi perlindungan dalam perundangan Islam. Dengan itu, ia menjadi tempat pemilikan dan boleh ditukar ganti dengan wang menurut syarak. Antara cara untuk menjaga sifat kehartaan sesuatu harta intelek ialah dengan mengiktiraf hak ekonomi padanya.

(3) al-‘Urf / Adat

Adat semasa telah mengiktiraf hak ekonomi pemilik harta intelek dan sebagaimana yang sedia maklum, adat yang bersifat umum (‘urf ‘am) merupakan salah satu daripada sumber perundangan Islam jika ia tidak bercanggah dengan mana-mana teks syarak. Dan menurut kaedah fiqh: “Apa yang ditentukan dengan adat atau 'urf itu adalah seperti yang ditentukan dengan teks wahyu.”

(4) Sad al-dhara’i

Harta intelek mempunyai manfaat yang besar untuk memajukan masyarakat. Sekiranya hak ekonomi tidak diberikan kepada pencipta harta intelek, maka sudah tentu usaha ke arah memajukan masyarakat akan terjejas. Ini disebabkan seseorang pencipta tidak akan mampu memikul beban ekonomi untuk menghasilkan sesuatu ciptaan. Jika ini berlaku, maka kepentingan manusia secara umumnya dan masyarakat Islam khususnya akan terjejas. Untuk menutup pintu (dhari’ah) yang menyebabkan perkara ini, maka pencipta sepatutnya diberi hak untuk mendapat pulangan dalam bentuk kebendaan untuk hasil ciptaannya.

(5) Kaedah-kaedah fiqh

Beberapa kaedah fiqh boleh dijadikan hujah legaliti hak ekonomi pada harta intelek, antaranya:

(a) Menghindari kerosakan lebih utama daripada mendapatkan manfaat.

Kerosakan berlaku apabila buku-buku berkaitan ilmu agama dibiarkan tanpa pengawasan penerbitannya. Kerana kekurangan iman dan tiada perasaan pengawasan (muraqabah) Allah s.w.t., maka penerbit-penerbit akan melakukan perkara–perkara yang boleh merosakkan buku-buku tersebut. Oleh itu, legaliti hak ekonomi pada harta intelek adalah penting untuk memberi kuasa kepada pencipta untuk menolak kerosakan tersebut.

(b) Kerugian merupakan pulangan kepada keuntungan.

Seseorang pencipta bertanggungjawab dalam urusan keagamaan dan keduniaan daripada apa yang dicipta. Pertanggungjawaban ini boleh diiktibarkan sebagai suatu kerugian yang wajib digantikan dengan keuntungan. Pensabitan hak ekonomi untuk pencipta merupakan suatu keuntungan.

(c) Apa yang tidak melengkapkan sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka ia adalah wajib.

Jika kita mengatakan bahawa penulisan dalam ilmu-ilmu agama daripada perkara-perkara yang diwajibkan, maka ini membolehkan penulis mengambil manfaat daripada usahanya. Jika dia tidak menulis kecuali dengan mengambil manfaat daripada usahanya di mana penulisan tidak boleh dilakukan kecuali dengannya, maka hukum memberi manfaat kepada penulis itu adalah mengikut hukum penulisan tersebut.

(d) Asal pada sesuatu dibenarkan (al-ibahah).

Dalam al-Qur’an dan sunnah terdapat banyak nas yang menggalakkan menuntut ilmu serta menyampaikannya kepada manusia dengan apa cara sekalipun. Dan tiada nas yang melarang seseorang yang menyampaikan ilmu daripada menerima upah. Oleh itu, hak ekonomi dalam harta intelek adalah kekal pada hukum asalnya iaitu dibenarkan (al-ibahah) kerana tiada nas yang melarangnya.

Dalil pendapat yang mengatakan hak ekonomi di dalam harta intelektual terutamanya yang berkaitan dengan penulisan tidak diperundangkan di dalam Islam.

(1) Pensabitan hak ekonomi akan menyebabkan penulis melarang karangan ilmiahnya daripada diterbitkan kecuali dengan pertukaran wang sebagai ganjaran. Ini diiktibarkan sebagai menyorokkan ilmu (kitman al-‘ilm) yang dilarang oleh syarak. Ini adalah berdasarkan dalil-dalil berikut:

(a) Allah menjelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 159, yang bermaksud, “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh sekalian makhluk.”

(b) Abdullah bin Abbas melaporkan, Rasulullah pernah berkata, “Sesiapa yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, dia akan dikekang pada hari qiamat dengan kekangan daripada api neraka.”  Hadis direkodkan oleh at-Tabarani.

Hujah ini terdapat kekurangan dalam dua aspek:

(a) Pendalilan ke atas nas-nas tersebut bukan pada tempatnya. Terdapat dua makna daripada nas-nas tersebut:

(i) Yang dimaksudkan dengan menyembunyikan ilmu ialah menzahirkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran; sama ada kerana untuk mentaati para pemerintah atau takut kepada thoghut  atau untuk mendekati individu-individu yang mempunyai kuasa dan pangkat.

Jika ini dalil yang dimaksudkan daripada nas-nas tersebut , maka ia bukanlah tempat pertikaian. Pengharaman menyembunyikan ilmu ini tidak bermaksud menafikan hak penulis dalam hasil usaha akalnya.

(ii) Yang dimaksudkan dengan menyembunyikan ilmu ialah monopoli orang yang mempunyai ilmu itu daripada orang lain. Ini adalah sama hukumnya dengan monopoli manfaat atau barang-barang dengan tujuan mendapatkan harga yang tinggi di pasaran dalam masa yang sama masyarakat memerlukannya.

Walaupun dalam perundangan Islam, hukum ini disepakati oleh ulamak, namun tiada ulamak yang mengatakan barang yang dimonopoli itu hendaklah diberikan secara percuma kepada pengguna. Tetapi apa yang diwajibkan – berdasarkan dalil-dalil syarak– ialah menjualnya dengan harga yang munasabah agar semua hak – penjual dan pengguna – dipenuhi. Dengan maksud ini pun, nas-nas tersebut tidak menunjukkan pengharaman hak ekonomi seseorang pencipta.

(b) Sebab pengharaman yang dinaskan dalam hadis tersebut ialah menyembunyikan (al-kitman) bukannya pertukaran (al-mu’awadah).

Perbahasan tentang hak ekonomi tidak bermaksud menyembunyikan ilmu, malahan penerbitan sesuatu penulisan itu merupakan salah satu cara untuk menyebarkan ilmu. Tambahan pula nas hadis tersebut mengharamkan penyembunyian ilmu bukan mengharamkan pertukaran antara hasil penulisan dengan wang. Oleh itu, penggunaan hadis tersebut sebagai hujah tidak kena pada tempatnya.

(2) Ilmu di sisi ulamak salaf soleh ialah ibadah bukannya industri atau perniagaan. Sepatutnya seseorang ilmuwan hendaklah menyampaikan ilmunya; sama ada dengan pembelajaran atau penulisan tanpa menerima sebarang upah. Dan tanggungjawab ummah pula ialah memenuhi keperluan hidup ilmuan tersebut seperti yang berlaku pada zaman salaf soleh.

Hujah ini mempunyai kekurangan daripada empat aspek:

(a) Para ulamak berpendapat, dibenarkan untuk mengambil upah daripada perbuatan taat seperti menjadi imam, menjadi juru azan, mengajar al-Qur’an dan sebagainya. Jika tidak diberi upah, dikhuatiri kerja-kerja tersebut akan terhenti. Begitu juga dengan penshari’atan (legaliti) hak ekonomi untuk seseorang penulis, ia antara lain bertujuan agar bidang tersebut tidak terhenti. 

(b) Maksud keagamaan dalam Islam tidak terpisah daripada kerja keduniaan yang dilakukan oleh seseorang Muslim; sama ada pekerjaan itu berkaitan dengan akal atau benda. Oleh itu, mana-mana perbuatan dalam Islam, di mana pelakunya melakukannya semata-mata kerana Allah, maka ia diiktibarkan sebagai ketaatan dan ibadah. Sekiranya perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu seperti mengarang, menjadi sebab pengharaman hak ekonominya, maka ia suatu kezaliman ke atas penulis tersebut dan kemungkinan bidang penulisan akan terhenti dan kepentingan manusia akan terjejas; dan ini terkeluar daripada maksud syarak. Menurut Islam, mana-mana usaha yang dilakukan boleh diterima ganjaran daripadanya untuk kehidupan di dunia. 

(c) Hujah yang mengatakan, jika disabitkan hak ekonomi kepada penulis, maka bidang itu akan menjadi perniagaan dan terkeluar daripada maksud ibadah; adalah tertolak kerana ia tiada sangkut paut dengan mana-mana bentuk perniagaan; sama ada dalam fiqh Islam atau undang-undang ciptaan. Perniagaan; sama ada dalam perundangan Islam atau perundangan ciptaan manusia ialah untuk ‘mendapatkan harta melalui pertukaran dengan maksud menjualnya dengan pertukaran, dan penulis tidak membeli fikiran orang lain untuk diniagakan dan tidak bertujuan menukar fikirannya dengan wang.’

(d) Harapan ulamak – yang mengatakan bahawa hak ekonomi untuk penulis tidak diperundangkan dalam Islam – ialah agar umat Islam bertanggungjawab untuk membantu para penulis tersebut berkaitan keperluan-keperluan hidup mereka, sama seperti yang berlaku pada zaman salaf soleh. Harapan ini berlawan arus dengan realiti ummah sekarang ini. Umat Islam sekarang ini tidak mementingkan ulamak dan tidak mengambil hirau tentang bidang penulisan, khususnya yang berkaitan dengan Islam. Oleh itu, jika hak ekonomi untuk penulis tidak diperundangkan, bagaimana penulis itu mendapatkan keperluan hidupnya.

(3) Hak penulis ialah hak mujarrad, dan hak-hak mujarrad – menurut ulamak bermazhab Hanafi iaitu yang ditarjihkan di sini – tidak dinilaikan dengan harta. Oleh itu, ia tidak boleh dijual atau menggugurkan hak dengan digantikan harta. Contohnya seperti hak al-shuf'ah. Imam al-Haskafi berkata dalam bukunya ‘al-Dur al-mukhtar’, “Hak-hak mujarrad tidak boleh digantikan dengan wang seperti hak al-shuf'ah". Oleh itu penulis tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk kebendaan untuk produk akalnya.

Hujah ini terdapat kekurangan daripada dua aspek:

(a) Hak penulis adalah hak muqarrar bukannya hak mujarrad.

Hujahnya ialah:

(i) Hak mujarrad ialah apa yang disabitkan untuk menghapuskan kemudaratan daripada orang yang dikurniakan hak untuknya, bukan dikurniakan semenjak asal; seperti hak shuf'ah. Ia disabitkan untuk jiran dan orang yang berkongsi agar kemudaratan dihapuskan daripada mereka. Apabila sebab pensabitan hak ini ialah menghapuskan kemudaratan, maka ia tidak boleh ditukar dengan harta. Manakala hak penulis pula, ia disabitkan semenjak asal , kerana sebab pensabitannya bukanlah untuk menghapuskan kemudaratan. Oleh itu hak penulis adalah hak muqarrar yang boleh ditukar dengan harta.

(ii) Hak mujarrad ialah apa yang terdapat pada tempat yang tidak boleh ditanggap oleh pancaindera seperti hak shufcah, pekerjaan dan wilayah umum. Dari sini, hak mujarrad bukanlah hak kewangan walaupun ia berkaitan dengan tempat seperti hak shufcah sebelum ia dituntut; kerana ia tidak dikira sebagai hak keutamaan untuk memiliki harta tak alih tersebut. Oleh itu, hak ini tidak boleh digugurkan kerana ia tidak memberi apa-apa kesan daripada keizinan syarak secara umum. Dengan itu, ia terkandung dalam maksud perkara-perkara yang dibenarkan secara umum (al-mubahat al-‘ammah) yang tidak boleh dilakukan pertukaran; kerana ia tidak bermaksud pemilikan tetapi sekadar hak dalam pemilikan. Perkara ini berbeza dengan hak ekonomi seseorang penulis. Ia berdiri pada tempat yang boleh ditanggap oleh pancaindera selepas ia disediakan di dalam bentuknya seperti buku. Dan ini tidak termasuk dalam perkara-perkara yang dibenarkan secara umum (al-mubahat al-‘ammah). Oleh itu, ia adalah hak muqarrar yang boleh ditukar dengan harta.

(iii) Hak mujarrad ialah hak yang tidak berubah hukum tempatnya dengan pengguguran atau penarikan balik. Manakala hak ekonomi seseorang penulis adalah hak yang boleh digugurkan atau ditarik balik. Ini berdasarkan hujah bahawa seseorang penulis boleh menggugurkan hak ekonominya dalam produk akalnya untuk penerbit atau selainnya. Ini adalah bukti bahawa hak ekonomi seseorang penulis ialah hak muqarrar bukan mujarrad.

(iv) Hak mujarrad tidak diiktibarkan sebagai hak kewangan atau yang boleh diterima sebagai mempunyai nilai kewangan. Manakala hak penulis merupakan hak kewangan kerana ia mengandungi manfaat yang boleh dinilaikan dengan wang dan ia diiktibarkan sebagai harta menurut adat semasa.

(b) Jika kita menerima kebenaran qiyas hak penulis dengan hak shufcah dan hak penulis daripada hak-hak mujarrad , maka ijma' ulamak menyatakan,  qiyas ditinggalkan apabila bertembung dengan adat umum (‘urf ‘am). Adat umum menyaksikan, seseorang penulis berhak menerima ganjaran dalam bentuk kebendaan kerana usaha akalnya. Adat ini diterima oleh syarak kerana ia tidak bercanggah dengan mana-mana nas atau usul syarak; sama ada secara qat’i atau zanni.

Berdasarkan hujah kedua-dua pendapat, didapati pendapat pertama adalah lebih tepat, iaitu hak ekonomi pada harta intelek; termasuklah hakcipta, diperundangkan dan diiktiraf dalam Islam. Ini adalah berdasarkan beberapa hujah:

(1) Dalil pendapat pertama adalah lebih kuat. Berbanding dengan dalil pendapat kedua yang mempunyai banyak ketidaktepatan dalam bentuk pendalilan.

(2) Kesepakatan para Muslimin dalam mengatakan bahawa antara kewajipan pemerintah ialah menggubal undang-undang untuk memelihara kepentingan-kepentingan (masolih) rakyat dan hak-hak mereka daripada menjadi sia-sia. Ia bertujuan untuk mengelakkan pembohongan dan ciplakan, serta untuk menjaga harta ummah.

Namun begitu, walaupun pemilik harta intelek mempunyai hak ekonomi ke atasnya, kepentingan (maslahah) umum perlu dijaga. Pemilik tidak dibenarkan mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan berlipat kali ganda yang melampaui had yang munasabah.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(2) Diskusi Kuliah | Permalink

Tip Survival Ilustrator Buku: Hakcipta Lukisan


Bilakah masanya saudara lebih baik menyimpan hakcipta lukisan saudara yang digunakan sebagai ilustrasi buku?
 
Jikalau saudara membuat lukisan untuk buku-buku teks sekolah, lebih baik saudara jual sahaja, sebab lukisan jenis itu tidak ada nilai jangka masa panjangnya. Silabus sekolah berubah-ubah, oleh itu lukisan saudara tidak diperlukan lagi apabila silabus baru diperkenalkan. Lukisan dalam buku teks juga tidak mempunyai nilai seni.

Apabila saudara diminta oleh penerbit supaya melukis ilustrasi buku-buku cerita rakyat dalam 4 warna untuk seluruh buku, lebih baik saudara simpan hakcipta lukisan saudara itu.

Buku-buku cerita rakyat tidak dapat dijadikan buku evergreen tanpa kualiti lukisan yang bernilai seni. Semakin cantik nilai lukisan saudara, semakin tinggi nilai buku-buku cerita rakyat itu. Maka semakin evergreen buku itu dalam pasaran.

Buku-buku evergreen adalah harta intelek yang tinggi nilainya. Ia diulangcetak bertahun-tahun, tahun demi tahun.

Sebelum saudara mula melukis, tanya penerbit itu, apakah saudara akan diberi pilihan sama ada menyimpan ataupun menjual hakcipta saudara.

Risiko saudara ditipu tetap ada, walaupun penerbit itu memberitahu saudara dibenarkan menyimpan hakcipta saudara.

Tip hari ini: Selidiki dahulu rekod penerbit itu, apakah syarikat itu pernah menipu penulis ataupun pelukis-pelukis lain.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Pakar Pengurusan Kewangan Peribadi akan Muncul di Ruangan MOTIVASI PAGI TV3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En. Shamsuddin Abd. Kadir akan muncul dalam siri MOTIVASI PAGI TV3 seperti berikut:
1. 03/08/2008  - Mengurus Hutang
2. 10/08/2008 - Mengurus Perbelanjaan
3. 23/08/2008 - Minat Menabung
4. 30/08/2008 - Merancang Sara Hari Tua
5. 19/10/2008 - Antara Keperluan & Kehendak

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Idea Dato’ Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid

Semalam, Rabu 30hb Ogos, Sifu menghadiri siri Syarahan Malim di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Penyampai syarahan adalah tokoh falsafah pendidikan negara ini yang paling disegani, Dato' Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid. Ijazah PhD beliau adalah dari Universiti Havard.

Kini beliau bertugas sebagai Pengarah, UNESCO-Regional Center For Educational Planning (RCEP), beribu pejabat di UAE.

Dalam syarahan itu beliau mengemukakan idea supaya Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil antara 10 - 20% guru-guru besar dan pengetua-pengetua sekolah menengah daripada golongan profesional yang mempunyai pengalaman dalam dunia swasta.

Dengan adanya bekas-bekas doktor, jurutera, akauntan, arkitek, juruterbang, pegawai bank dan lain-lain menjadi pengurus sekolah-sekolah di negara ini maka barulah dapat diharapkan perubahan dan perkembangan yang mengujakan dalam sekolah-sekolah kita.

Idea lateral yang sungguh layak disokong! 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(3) Diskusi Kuliah | Permalink

Wednesday, July 30, 2008

Buat Duit dengan Menulis Artikel

Dengan perkembangan pesat yang sedang berlaku dalam sektor penerbitan majalah dan akhbar, bermakna semakin banyak bahan diperlukan oleh media massa negara kita. 

Apabila saudara hendak membuat duit dengan menulis artikel, seperti menulis buku juga, saudara fokuskan bidang penulisan saudara. Katakanlah, saudara berminat menulis bahan-bahan agama, maka sebaiknya saudara tumpukan artikel-artikel saudara dalam bidang itu sahaja.

Menulis untuk majalah menggunakan teknik yang berbeza daripada menulis untuk buku.

Baca buku karya Zamri Mohamad ini. 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(5) Diskusi Kuliah | Permalink

Wajah-wajah Hensem Karyawan Siri ‘Komik Malaysia’ PTS yang Syariah-compliant

Lebih banyak foto klik di sini.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Tip Survival Kedai Buku: Fenomena Impulse-buying dan Jualan Buku

En. Zain Aziz, timbalan pengurus di jabatan jualan dan khidmat pelanggan PTS telah menjalankan kajian ke atas trend pasaran buku-buku PTS di beberapa buah kedai buku sekitar kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

Jualan buku-buku PTS di kedai-kedai kawasan Bukit Bintang adalah antara yang tertinggi. Beliau melakukan kajian itu bagi mengetahui faktor-faktor yang meninggikan jualan di situ.

Beliau melakukan kajian menggunakan kaedah pemerhatian-secara-langsung (direct observation) ke atas tingkah laku individu-individu yang membeli buku-buku PTS. Berikut adalah hasil kajian beliau:

Mereka yang membeli itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam kedai buku tetapi bukan dengan niat hendak membeli PTS. Mereka hendak membeli buku lain, tetapi dalam perjalanan ke rak buku yang dituju, mereka lalu di depan rak-rak buku PTS, lalu mereka tertarik dengan buku-buku PTS yang dipamerkan, lalu membelinya.

Pembelian jenis ini disebut dengan istilah impulse-buying. Mereka membeli tanpa dirancang.

Faktor yang mendorong orang melakukan impulse-buying adalah:

(a) Seni pemeragaan buku

Book-display adalah sama pentingnya dengan seni desain kulit buku. Kedai-kedai buku di kawasan Bukit Bintang pandai mempamerkan buku dengan cara-cara yang dapat menarik mata orang-orang yang masuk kedai sehingga mereka terpandang buku-buku yang dipamerkan. 

(b) Seni desain cover buku

Daripada ribuan buku yang dipamerkan, orang akan memilih, mengambil dan membelek-belek buku yang covernya telah dapat menarik mata mereka sewaktu pertama kali memandangnya. 

Menurut En. Zain Aziz, kedua-dua faktor itu saling dukung mendukung. Jika pekedai pandai mempamerkan buku, tetapi cover buku tidak cantik, orang yang masuk kedai tidak juga terpandang buku itu.

Begitu juga sebaliknya - jika cover buku cantik, tetapi pengurus kedai tidak pandai mempamerkan buku-buku itu, yakni dia setakat main letak-letak sahaja, maka orang tidak tertarik hendak memegang dan membelek isi buku itu, apatah lagi membelinya.

 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(2) Diskusi Kuliah | Permalink

Rungutan Buku PTS Tidak Dijual di Kedai Majalah

Kita menerima banyak rungutan daripada peminat buku-buku Melayu kerana buku-buku PTS hanya dibeli di kedai-kedai buku besar sahaja, tidak di kedai-kedai buku kecil dan di kedai-kedai majalah. Keadaan ini menyusahkan pembaca mencari buku-buku PTS.

Sifu bercakap tentang isu ini kepada Tuan Zain Nassri Aziz, timbalan pengurus Jabatan Sales PTS. Beliau pernah menjalankan kajian potensi mengedarkan siri Komik Malaysia dan novel-novel PTS di kawasan Pudu Raya, Kuala Lumpur.

Hasil kajian beliau mendapati, di kawasan Pudu Raya terdapat 10 buah gerai majalah yang juga menjual komik dan surat khabar. Daripada 10 buah itu, 6 buah gerai dapat menjual majalah dengan laju, manakala 4 gerai lagi tidak berapa laju.

Di 6 gerai yang laju itu, mereka dapat menjual purata 300 unit majalah dan 300 unit majalah komik sebulan. Ini menunjukkan orang-orang yang naik bas di Pudu Raya banyak membeli majalah dan komik, kurang sekali membeli buku.

Hanya ada 1 gerai buku di Pudu Raya yang menjual buku-buku topseller PTS seperti Salju Sakinah, Rahsia Bisnes Orang Cina, buku-buku Dato' Dr. Haron Din, dan Dato' Dr. Fadhillah Kamsah. Kedai itu juga menjual novel-novel cinta Alaf21, tetapi tidak banyak, hanya judul-judul terpilih sahaja.

Di kedai itu, buku-buku PTS dipamerkan dengan menonjol sekali. Kedai itu mengambil bekalan buku-buku PTS daripada pengedar, tidak dari PTS. Jadi pengedarlah yang memberitahu buku-buku PTS yang mana yang paling laju jualannya.

Menurut Tuan Zain lagi, memang ada potensi jika PTS mahu mengedarkan siri Komik Malaysia di kedai-kedai majalah, tetapi kerjanya amat renyah. PTS mesti mempunyai salesman khusus, dan mesti membeli van.

Salah satu ciri tuan-tuan punya kedai majalah itu adalah mereka tidak pandai membaca invois seperti yang digunakan oleh PTS, jadi sistem invois khusus diperlukan untuk kedai-kedai majalah itu. Malah salesman mesti membawa kalkulator sebab tuan-tuan punya kedai itu 'main tunai'.

Pada masa ini budaya bisnes PTS adalah budaya korporat. Sistem inventori, billing dan kewangan PTS diuruskan menggunakan sistem komputer dari SAP. Ini menyebabkan PTS tidak pandai berniaga dengan kedai-kedai kecil yang mengamalkan 'budaya towkay'. 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Tuesday, July 29, 2008

Sukarnya Menentukan Judul Favorit

Seorang peminat novel remaja PTS ONE menulis begini kepada Ain Maisarah, novelis remaja paling ngetop dalam pasaran:

"Saya tak suka tajuk IMPIANA. Macam tajuk majalah. Saya sukakan tajuk-tajuk buku yang lebih sensasi dan eye catching seperti Aku Mahu Teman Tapi Mesra dan Aku Mahu Saiz S."

Ternyata bahawa penulis yang sama mungkin mencipta tajuk yang digemari oleh pembaca sasarannya, mahupun tajuk yang kurang digemari oleh peminat yang sama.

Seni mencipta judul memang triki. Ada kalanya ia seperti main teka-teka sahaja.

Di PTS, hak menentukan judul buku adalah pada pihak PTS. Pengarang boleh mencadangkan judul, namun akhirnya pihak PTSlah yang berhak menerima ataupun menolak judul yang diusulkan oleh pengarang. 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Surat Dato’ Baha Zain kepada Dato’ Haji Alimuddin bin Mohd Dom, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Assalamualaikum.
Yang Berbahagia Dato’ Haji Alimuddin bin Mohd Dom.
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

ISU BAHASA PENGANTAR DALAM SAINS Dan MATEMATIK

Diucapkan setinggi terima kasih atas kesudian Dato’ mempelawa sesiapa yang berhasrat menyampaikan pandangan tentang soal “Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)”, untuk dihantar melalui -(.(JavaScript must be enabled to view this email address) ), seperti yang tersiar dalam akhbar SUNDAY STAR , 20 Julai 2008.

Ini adalah suatu tindakan demokratik yang sangat baik supaya pihak kerajaan dapat mengetahui pelbagai pendapat untuk nanti membuat keputusan matang dan bijaksana kerana isu ini bukan hanya menyangkut masalah bahasa dan pendidikan sahaja , tetapi agenda negara yang lebih besar , iaitu pembangunan akal budi, tamadun, jati diri dan perpaduan bangsa yang berasaskan tradisi setempat dan sejarah perjuangan kemerdekaan. Selain daripada itu keputusan yang akan dibuat , mahu tidak mahu, akan ada implikasi politiknya.

Keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia pada 2002, dan dilaksanakan melalui Menteri Pelajaran, dan Ketua Pengarah Pelajaran (almarhum) pada 2003 sangat bersifat authoritarian, dan tidak menghormati perjuangan kemerdekaan bangsa kerana pendaulatan Bahasa Melayu adalah salah satu landasan perjuangan kemerdekaan. Itulah juga sebabnya Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan perancangan dan pembangunan bahasa, ditubuhkan (1956) setahun lebih awal sebelum kemerdekaan diisytiharkan (1957).

Apa pun alasan dan agenda yang terselindung di sebalik tindakan yang tidak boleh dianggap beretika itu (kerana rakyat tidak dirunding dahulu dalam soal yang besar ini) ia adalah suatu diskriminasi terhadap orang Melayu sendiri yang telah bermati-matian pada zaman penjajahan memperjuangkan kedaulatan Bahasa Melayu. Selain itu sejak tahun 1970-an lagi bahasa ini sudah menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan dengan jayanya sehingga jutaan ilmuwan, profesional dan cendekiawan dikeluarkan dan menjadi modal insan yang membangunkan pendidikan, pentadbiran , kebudayaan dan ekonomi negara.

Sehingga ini alasan-alasan dan hujah yang dikeluarkan sangatlah kabur dan mengelirukan rakyat. Pada mulanya PPSMI ini dikatakan bertujuan untuk memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris. Ini adalah alasan yang cetek dan telah dikritik kerana ia bukanlah pendekatan yang berkesan dan masuk akal untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian diterangkan bahawa ia bertujuan untuk menerangkan konsep sains dan matematik. Alasan ini lebih lemah kerana untuk tujuan itu mengajar melalui Bahasa Melayu atau bahasa ibunda adalah lebih mesra pelajar, lebih berkesan dan lebih difahami. Setelah demikian ramai individu serta organisasi menyatakan bantahan dengan hujah yang objektif, dan juga beberapa penyelidikan ilmiah dikemukakan untuk membuktikan kesan negatif PPSMI terhadap pelajar , Alhamdulillah, pihak kerajaan mengeluarkan kenyataan bahawa ketetapan akan diputuskan selepas keputusan UPSR 2008. Pengumuman tersebut namun menimbulkan anggapan bahawa keputusan UPSR akan menjadi asas pertimbangan untuk sama ada meneruskan atau menamatkan amalan yang diperkenalkan sejak 2003. Terakhir YB Menteri pelajaran menafikannya kerana yang dimaksudkan ialah hanya selepas ujian itu baru diumumkan keputusan kerana kerajaan memerlukan waktu untuk menyelesaikan sesi rundingan meja bulat tentang isu ini.

Kalau disoroti kembali sekalian keterangan dan kenyataan yang kabur, dan mengelirukan itu jelas bahawa banyak sekali andaian atau premis fikiran yang berubah-ubah sehingga telah berlaku krisis epistemologi dalam usaha menghuraikan kebijaksanaan pendidikan dan kebahasaan yang sangat penting ini.

Saya menerima baik penjelasan Menteri Pelajaran di atas (lihat SUNDAY STAR, 20 July , 2008) bahawa UPSR bukanlah asas untuk memutuskan sama ada PPSMI diteruskan atau tidak kerana ia tidak relevan sama sekali dengan isu Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sesuai dengan statusnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, dan akta-akta tertentu.

Isu pokok dan paling dasar ialah amalan yang diperkenalkan mulai 2003 dalam Tahun Satu dan Tingkatan Satu itu sedang menghapuskan status dan fungsi Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pada masa depan. Apabila sampai ke sekolah menengah lebih 70 peratus mata pelajaran yang berasaskan sains dan matematik akan diajar dalam bahasa Inggeris. Akibat sangat buruk seterusnya daripada amalan itu ialah akan terbantut perkembangan persuratan, wacana ilmiah dan intelektual, kesenian dan kebudayaan Melayu Islam yang menjadi teras keperibadian dan pola-pola kehidupan umat Melayu Islam di negara ini.

Bahasa Melayu sebagai wadah emosi dan akal, nilai-nilai dan pandangan dunia terhadap kehidupan dan agama tidak boleh dipisahkan, malahan aspek yang sangat penting bagi kebudayaan Melayu. Jadi keputusan menyingkirkan kedudukan dan fungsi Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara sekarang ini adalah satu serangan terhadap kebudayaan Melayu yang sepatutnya menjadi asas kepada kebudayaan kebangsaan. Selain itu ia boleh ditafsirkan sebagai tindakan diskriminasi songsang (reverse discrimination) yang dilakukan oleh pemimpin politik dan pemimpin pendidikan Melayu terhadap bangsanya sendiri.

Perlu juga ditegaskan bahawa pendapat dan pendirian yang dikemukakan di sini tidak sama sekali menentang usaha kementerian untuk meningkatkan kemahiran (membaca, bertutur, menulis dan menterjemah) melalui bahasa Inggeris atau melalui mana-mana bahasa lain pun. Persoalan ini tidak timbul kerana kebolehan berkomunikasi dalam bahasa-bahasa antarabangsa adalah satu aset penting bagi membina modal insan yang moden. Hanya ia tidak layak mengambil alih tempat bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan negara sebagaimana juga yang diamalkan di negara-negara maju lain.

Jadi sangatlah penting dipisahkan masalah penguasaan bahasa Inggeris daripada isu status Bahasa Melayu yang terjejas pada hari ini. Maka dengan hormat serta harapan yang tinggi kami memohon masalah yang rumit dan boleh berpanjangan ini akan diselesaikan segera dengan mengembalikan Bahasa Melayu kepada tempatnya yang sah sebagai bahasa pengantar matematik dan sains.

Hanya sekian, dan salam hormat daripada saya.

Baha Zain
Timbalan Presiden.
Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA).

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(3) Diskusi Kuliah | Permalink

Fenomena ‘Mirroring’ Penulis-Trainer PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soalan: Siapakah yang ber-mirroring dalam foto ini? Apakah signifikan-nya tingkah laku 'mirroring'?

Nota: Foto di-link kepada blog Tuan Sabtu (No 2 dari kanan) 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(2) Diskusi Kuliah | Permalink

Prof. Dr. Mohd. Kamil Endorse

Prof. Dr. Mohd. Kamil Ibrahim, Pengarah UiTM Johor menulis dalam blog beliau:

"....Saya terambil Biografi Muhammad bin Abdullah. Itulah ketentuan Allah. Kenapa? Saya sudah memiliki beberapa naskah sirah Rasullullah dan tidak bercadang untuk menambah koleksi tersebut. Tiba-tiba sahaja saya tertarik untuk mencapainya tanpa melihat daftar kandungan.

Saya mula membaca apabila kereta bergerak pulang ke Segamat. Ya Allah, saya fikir inilah buku paling menarik yang menceritakan kisah Rasullullah. Ia menggunakan bahasa mudah, santai dan gaya bercerita. Saya terus membaca tanpa jemu walaupun hampir keseluruhan cerita telah didengari atau diketahui.

Saya agak kelewatan membaca buku ini. Namun saya masih bersyukur kerana digerakkan hati untuk membelinya semalam."

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Notis kepada Semua Mentee SifuPTS

Saya akan ke Shanghai pada 3 - 8 Ogos,  jadi tentu banyak kerja-kerja mentee saya yang tidak dapat saya baca dan semak selama saya tiada. Maka diminta semua mentee bersabaaaaar....

Pada saat ini saya tumpukan perhatian pada kerja-kerja yang amat prioriti saya siapkan sebelum saya ke Shanghai, iaitu kerja-kerja yang melibatkan komitmen tarikh-siap-kerja dan projek penting, sebab jika saya tidak siapkan kerja saya maka seluruh projek tidak bergerak.

Saya ke Shanghai dibiayai oleh ITNM (Institut Terjemahan Negara Malaysia) bagi menghadiri Persidangan Penterjemahan anjuran FIT (International Federation of Translators) supaya saya dapat membawa pulang pengetahuan terbaru dan mengembangkannya di Malaysia. Persidangan FIT adalah persidangan paling berprestij dalam bidang terjemahan.

Insya Allah saya akan gunakan ilmu-ilmu terbaru yang saya timba di Shanghai nanti apabila saya mengendalikan kursus-kursus terjemahan di tanah air. 

Dirakamkan penghargaan dan terima kasih kepada ITNM atas kepercayaan, sokongan dan pembiayaan yang diberikan kepada saya. 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(5) Diskusi Kuliah | Permalink

Monday, July 28, 2008

Walaupun Harga Kertas Naik, PTS Cuba Turunkan Harga Buku

Dalam keadaan harga kertas naik, rakan-rakan penerbit lain sedang menimbangkan langkah menaikkan harga buku-buku mereka.

PTS pula sedang mencari jalan bagaimana hendak menurunkan harga buku-bukunya.

Buku-buku PTS yang penting diturunkan harganya adalah buku-buku PTS ONE kerana buku-buku remaja dibeli menggunakan wang saku sekolah. Pelajar sekolah tidak mempunyai pendapatan sendiri, manakala ibu bapa mereka kebanyakanannya makan gaji. 

Dalam keadaan harga minyak dan barang-barang lain sedang naik mendadak, wang lebihan bagi membeli buku semakin berkurang. Jika harga buku juga turut dinaikkan, banyak ibu bapa tidak mampu membelikan buku untuk bacaan tambahan anak-anak mereka. 

PTS akan menggunakan 5 strategi bagi menurunkan harga jualan buku-buku bacaan remaja terbitan PTS ONE:

(i) Mencetak minimum 5 ribu naskhah.

(ii) Menggunakan mesin cetak berteknologi CTP, yang tidak menggunakan filem lagi.

(iii) Mengecilkan saiz buku-buku kreatif supaya dapat menjimatkan kertas.

(iv) Membeli kertas sendiri.

(v) Menambah Tim Sales supaya stok 5 ribu naskhah itu tidak berlonggok lama dalam setor.

Saudara yang berminat bekerja dengan PTS di Jabatan Jualan dan Khidmat Pelanggan, tulis emel kepada Tuan Zaharin Zain

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(2) Diskusi Kuliah | Permalink

Surat Pilihan: Nasib Editor Freelance

Assalamualaikum, Puan Ainon.

Semoga puan berada dalam keadaan sihat sejahtera.

Saya mohon khidmat nasihat daripada puan berkenaan masalah yang saya hadapi. Kebetulan pula puan memaparkan entri blog yang menceritakan sebuah buku yang  amat mahal. Untuk pengetahuan puan, saya adalah editor buku itu yang sudah disiapkan pada bulan April 2008.

Atas dasar kepercayaan (mungkin silap saya), saya tidak menandatangani sebarang dokumen tanda persetujuan menyunting buku beserta kadar bayaran. Akibat terlalu percaya kepada umat Melayu sendiri, sehingga kini saya masih belum memperoleh sebarang bayaran untuk suntingan buku itu (kira-kira RM5000 - manuskrip asal hampir 2000 halaman).

Walau bagaimanapun, manuskrip asal buku itu dan yang sudah siap disunting masih lagi dalam tangan saya. Hasil perbincangan dengan tunang saya (beliau seorang peguam), beliau mencadangkan supaya diberikan kepada penerbit buku itu surat tuntutan bagi menuntut hak saya. Namun saya masih lagi bersabar dan terus menghantar SMS dan e-mel untuk menuntut hak saya itu. Apa pendapat puan dalam keadaan ini? Terima kasih.

AM

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Ada-ada Sahaja: Dr. Tengku Asmadi dan After-Sales-Service

Beberapa hari yang lalu Sifu makan tengah hari dengan penulis-trainer PTS di restoran Anwar, Taman Permata, berhampiran Sekolah al-Ikhlas. Tuan Sabtu, Tuan Azam, YM Dr. Tengku Asmadi, Tuan Ahmad Fadzli dan Tuan Fauzul. Puan Norlela Zubir, Tuan Osman Affan dan Tuan Shamsuddin Ab. Kadir masing-masing ada urusan lain yang lebih penting.

Sambil makan saya mengambil kesempatan menggalakkan trainer PTS yang sekarang berenang aktif dalam sektor motivasi kecemerlangan akademik pelajar-pelajar sekolah supaya perlahan-lahan mereka beralih memasuki sektor awam dan korporat.

Salah satu kelebihan sektor korporat adalah isu after-sales-service. Pelanggan korporat tidak memerlukan after-sales-service.

Saya pernah berada dalam kereta YM Dr. Tengku Asmadi dalam perjalanan menuju ke UPSI. Beliau menerima panggilan telefon sepanjang 20 minit daripada seorang ibu pelajar yang pernah menghadiri seminar beliau. Si ibu itu mengadukan pelbagai perasaan tidak puas hatinya terhadap tingkah laku suaminya.

Saya yang mendengar respon-respon daripada Dr. Tengku Asmadi dapat mengesan bahawa perempuan itu mengalami masalah perhubungan dengan suaminya, bukan sangat isu pelajaran anaknya.

Pada pendapat saya, isu yang diadukan oleh si ibu itu kepada Dr. Tengku Asmadi, yakni bahawa suaminya tidak ambil pusing tentang prestasi pelajaran anak mereka, sebaliknya ia hanyalah manifestasi perangai perempuan itu yang banyak komplen.

Menurut Dr. Tengku Asmadi, ada ibu-ibu yang masih menelefon beliau mengadu macam-macam hal selepas 5 tahun anaknya mengikuti program beliau.

Saya bergurau, "Waranti after-sales-service peti ais berharga RM2 ribu pun cuma 6 bulan!" 

Tuan Azam pula berkata, ada pelanggan korporat beliau yang mahukan after-sales-service selepas sesi training dijalankan.

Saya terangkan, klausa itu adalah standard. Pelanggan korporat memang mahukan perkhidmatan after-sales-service dimasukkan dalam perjanjian, tetapi lazimnya mereka tidak menggunakannya.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Isu Konsep Hakcipta dalam Islam: Marah Seorang Penerbit

Cakap-cakap 'ustaz' amat dihormati oleh orang-orang awam. Tidak ada orang awam yang berani mengatakan cakap 'ustaz' salah. Hanya ustaz sesama ustaz sahaja yang berani salah-menyalahkan satu sama lain.

Justeru, ustaz-ustaz perlu berhati-hati apabila bercakap dan menulis berkenaan topik-topik yang mereka sendiri tidak pernah menjalankan kajian mengenainya, sebab banyak orang akan berpegang kuat kepada cakap-cakap ustaz, meskipun cakap ustaz itu salah.

Dalam isu konsep hakcipta dalam Islam, ustaz-ustaz jangan mengeluarkan fatwa berdasarkan pandangan peribadi. Jangan terus mengeluarkan fatwa bahawa Islam tidak mengiktiraf adanya 'harta intelek'.

Rujuk dahulu kepada pakar-pakar yang sudah menjalankan kajian berkenaan konsep harta intelek dalam Islam. Salah seorang pakar itu adalah Ustaz Arief Salleh Rosman, pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia. Tesis MA beliau (sudah diterbitkan dan sudah saya baca) adalah dalam bidang harta intelek dalam Islam. 

NOTA: Sifu sudah menghubungi Ustaz Arief Salleh Rosman supaya menjelaskan kepada kita konsep harta inetelek dalam Islam. 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(5) Diskusi Kuliah | Permalink

Kedai Buku Koperasi Universiti Terlibat dengan Pasaran Gelap Buku Teks

Baca di sini.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Sunday, July 27, 2008

Dari Tuan Zaharin Zain: Laporan Terbaru Trend Jualan Buku-buku PTS

Tuan Zaharin Zain adalah Pengurus Jabatan Jualan dan Khidmat Pelanggan PTS.

Beliau melaporkan, sebaik-baik harga minyak dinaikkan oleh kerajaan, jualan buku-buku PTS di Lembah Kelang jatuh merudum. Di sesetengah kedai buku, jualan jatuh antara 40% - 50%. 

Situasi parah itu menyebabkan pihak pengurusan PTS mengadakan taklimat tergempar kepada semua pengurus dan pegawai kanan, berkenaan langkah-langkah dharurat yang terpaksa diambil supaya bisnes PTS dapat survive.

Syukur kepada Tuhan, hasil ketangkasan dan kepantasan pengurusan PTS menggubal strategi dharurat, daripada strategi 'normal' kepada yang 'tidak normal', kejatuhan angka jualan buku-buku PTS perlahan-lahan dapat dipulihkan.

Menurut Tuan Zaharin, data jualan bagi bulan Julai menunjukkan trend jualan buku-buku PTS sudah 'pulih' dan ada tanda-tanda angka jualan bulan Julai ini menunjukkan peningkatan.

UNIKAPTS merakamkan ucapan tahniah kepada pihak pengurusan PTS khususnya, dan seluruh kru jabatan editorial, jabatan sales dan jabatan marketing, yang bertungkus-lumus melaksanakan strategi survival dalam zaman dharurat yang telah digubal oleh pihak pengurusan. 

UNIKAPTS juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penulis-penulis PTS yang buku mereka terpaksa ditangguhkan jadual penerbitannya bagi memberi laluan kepada judul-judul yang dapat dijual dalam keadaan pasaran yang tidak menentu sekarang ini.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Surat Pilihan (II): Tiada Konsep Hakcipta dalam Islam

Asalamualaikum, Puan Sifu. 

Moga-moga Puan sentiasa dirahmati Allah. 

Di bawah ini saya salinkan sepucuk lagi surat emel yang saya terima dari seorang pembaca blog saya yang menulis berkenaan isu hakcipta. Moga-moga Puan Sifu dapat menjelaskan kedudukan isu hakcipta yang sebenar dalam Islam.

NR

................ 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kerana berupaya menulis dan menerbitkan artikel dalam blog saudari dengan baiknya, memaparkan pelbagai pengetahuan dan ilmu. Saya berkesempatan membacanya. Sebenarnya saya sedang membuat quick research di internet tentang sesuatu, dan terserempak dengan blog saudari. Baca punya baca, sehinggalah saya terbaca peringatan di bawah itu:

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan sesiapa menyalin semula ayat-ayat pada karya ini dengan apa cara dan untuk apa juga tujuan, melainkan dengan izin bertulis daripada pengarang.

Mohon maaf, dengan rasa rendah hati izinkan saya menegur. Saya tidak nampak ada sebab mengapa saudari perlu meletakkan syarat begitu ketat (ia ketat walaupun syarat itu begitu longgar dilihat dari mata manusia, tetapi ketat dari sudut pandangan agama, sunnah dan ilmu) untuk orang lain memanjangkan ILMU yang saudari sudah baca di mana-mana, dengar dari mana-mana dan faham, bahkan sudah mengamalkannya, syarat seumpama itu menyekat dan membantutkan perkembangan ilmu dalam umat, dan ini tidak menepati sunnah.

Maka adalah kurang wajar syarat begitu dikenakan. Sekiranya saudari meletakkan syarat berbunyi: Ambillah dan sebar luaskanlah ilmu yang ada dalam blog saya ini untuk manfaat umat secara percuma, dan janganlah berniaga dengannya kerana laba harta, atau seumpamanya, itu saya nampak lebih berhikmah dan sunnah. Guru saya pernah menggunakan ayat itu, dan saya panjangkan ayat itu kepada saudari. Kalau ada manfaatnya, gunakanlah.  Beliau mengatakan begitu kerana ilmu yang didapatinya dari memahami dan mengamalkan al-Quran, diberikan kepada seseorang, dan orang itu mengajar orang lain dengan ilmu itu dan mengenakan caj ribuan ringgit.

Saya berkata begitu juga kerana kita perlu mengikut sunnah Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, saya amat takut jika saya tidak dapat solat dengan betul pada hari ini tanpa Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam membawa solat itu turun dari langit pada malam Isra' Mi'raj untuk umatnya, kemudian para sahabat, taabi' dan taabi'iin seterusnya ulama dan ustaz ustazah membawa ilmu itu kepada kita sampai hari ini, maka saya dapat solat dengan betul insya Allah.

Saya tidak terjumpa di mana-mana Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam berkata dapatkan daripadanya izin bertulis untuk menyebarkannya, melainkan kata Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam "Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat."

Nasihat guru saya kepada saya, dan saya terjemahkan dalam konteks ini, usahlah digusarkan tentang pengiktirafan sekiranya izin bertulis itu untuk memperoleh pengiktirafan, cukuplah Allah Subnahu Wa  Taala sebagai sebaik2 Pengiktiraf. Usahlah digusarkan kekhilafan yang akan dikaitkan dengan blog saudari sekiranya ada yang mendakwa  begitu begini terhadap saudari akibat maklumat di weblog saudari. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penilai. Jika Allah sayangkan kita, tidak akan diizinkanNya kita diapa-apa, pesan guru saya.

Jika izin bertulis itu untuk membolehkan orang yang meminta izin bertulis 'mengangkat darjat' saudari, cukuplah Allah Taala sahaja sebagai Pengangkat darjat. Rujuk semula kisah teladan 4, surah al-Mujadilah tersebut.

Renungkanlah, jika sekiranya semua ilmu yang terdapat di weblog saudari ini (tentunya ia sampai dari seseorang kepada saudari sama ada melalui buku, atau cerita) dan setiap mereka memerlukan keizinan bertulis dari saudari untuk saudari 'menerbitkan' pelbagai maklumat ini semual ke dalam blog, maka sudah tentulah tidak banyak ilmu yang ada pada saudari untuk saudari tuliskan di sini.

Kita sendiri masing-masing bukan lahir dan terus berilmu, kita belajar dan mengutip ilmu dari mereka yang pernah bersama kita, sama ibu bapa, guru, sahabat handai dan seterusnya, bahkan kadang2 haiwan pun mengajar kita ilmu tanpa kita sedari. Hanya golongan ulul albab yang mengambil iktibar dari dunia sekelilingnya.

Maka atas sebab itu, jika kita belajar dari haiwan itu, alangkah malang nasib kita untuk menggunakan ilmu yang ditunjukkan haiwan itu jika haiwan itu mahukan kita membuat permohonan izin bertulis atau seumpamanya. Kisah haiwan yang mengajar ilmu antara lain dalam kisah pembunuhan Habil oleh Qabil, bagaimana burung 'mengajar' Qabil bagaimana mengkebumikan Habil yang telah mati.

Semoga iilmu yang dipaparkan akan membuka dna menerangi hati pembacanya, dan seterusnya mereka menyampaikan ilmu itu dengan amanah dan tanggungjawab. Allah sahajalah pemelihara ilmu itu kerana Dialah sebaik-baik Pemelihara.

Maka atas sebab itu saya menegur. Teguran ini juga saya kemukakan kepada diri sendiri.

Maka dengan itu saya memohon maaf kerana terbaca weblog saudari dan mohon halalkan apa yang saya baca itu. Mengambil kira kisah dalam blog saudari tentang wanita dan Imam Ahmad bin Hanbal {Hanbal = ha nun ba lam (bukan Hambal = ha mim ba lam) - sebutan Hambal kerana nun mati bertemu dengan ba, maka diiqlabkan (digantikan) bunyi nun kepada mim, menggunakan sebutan yang diajar dalam tajwid. Sebutan tidak membenarkan ejaan diubah} maka wanita itu bertanyakan halal atau tidak hasil jahitannya yang dijahit menggunakan cahaya lampu kabilah peniaga yang singgah berhampiran rumahnya. Begitu juga yang saya terbaca tanpa mendapat keizinan.

Saya panjangkan kata-kata Imam Syafi'i untuk renungan bersama: Aku amat mengharapkan orang ramai dapat mengambil manfaat dari ilmuku tanpa mengaitkan ianya kepadaku – Muhammad bin Idris al-Syafi'i (Imam Syafi'i).

Belajarlah kerana tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. Sesungguhnya suatu kaum yang besar tetapi tidak memiliki ilmu maka sebenarnya kaum itu adalah kecil apabila terluput darinya keagungan (ilmu). Dan sesungguhnya kaum yang kecil jika memiliki ilmu maka pada hakikatnya mereka adalah kaum yang besar apabila perkumpulan mereka selalu dengan ilmu – Muhammad bin Idris al-Syafi'i (Imam Syafi'i).

Jika pertemuan saya dengan weblog saudari, dan menghasilkan email ini, maka ia dapat memanfaatkan saudari, maka gunakanlah dan sebarkanlah. Jika tidak, maka hindarilah darinya. Wallahu a'lam. Wassalam.

Dari,

Hamba Allah yang hina.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(9) Diskusi Kuliah | Permalink

Surat Pilihan: Menulis untuk Jurnal

Hayakallah Sifu,

Saya doakan semoga Allah memberi kemurahan rezeki kepada Sifu, mengurniakan kesihatan yang berpanjangan buat Sifu, mengisi kebahagian dan kejayaan dalam kehidupan Sifu.

Saya ingin memohon pandangan daripada Sifu, mengenai:

1. Penulisan jurnal yang baik

2. Ulasan penulisan jurnal yang baik

Saya berharap dengan adanya pandangan daripada Sifu mengenai corak penulisian ilmiah ini, akan membantu saya melihat kaedah penulisan ilmiah ini dari satu sudut pandangan yang baru. Terima kasih.

Amiene Rev

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Saturday, July 26, 2008

Surat Pilihan (I): Tiada Konsep Hakcipta dalam Islam

Assalamualaikum, Puan Sifu.

Saya menerima sepucuk emel daripada seorang pembaca blog saya yang bunyinya adalah seperti di bawah ini. Apakah pendapat Sifu tentang pandangan pengirim emel ini?

NR 

...............


Saudari,

Saya suka membaca artikel-artikel dalam blog anda, tetapi saya tidak bersetuju dengan kenyataan anda tulis: Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan sesiapa menyalin semula ayat-ayat pada karya ini dengan apa cara dan untuk apa juga tujuan, melainkan dengan izin bertulis daripada pengarang.

Kenapa mesti ada hakcipta setiap artikel dakwah kita? Siapa yang mencipta undang-undang hakcipta? Adakah undang-undang hakcipta itu berasal daripada hukum ALLAH dan Rasul ataupun undang-undang hakcipta ini berasal daripada sistem kapitalis?

Apakah anda tidak sedar bahawa setiap artikel yang anda tulis ini dibaca, disalin, difotokopi oleh semua orang diberi pahala oleh ALLAH? Tanpa perlu ada hak cipta pun.....

Adakah Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Syafie, Imam Malik, Imam Ghazali, Imam Hanafi menulis "Hakcipta Terpelihara" pada kitab-kitab mereka?

SESUNGGUHNYA TIADA HAK CIPTA DALAM ISLAM. SEMUA BERHAK MENYALIN DAN MENYEBARKAN ILMU ALLAH KEPADA SEMUA MANUSIA. Setiap ilmu yang disebarkan kita dapat pahala....

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(6) Diskusi Kuliah | Permalink

Bahasa Mengajak-ajak

Semua penulis menulis disebabkan dia hendak mempengaruhi minda pembacanya supaya menerima idea-idea yang dikemukakan di dalam bukunya itu.

Orang yang menulis buku resipi masakan sekalipun, dia menulis buku itu supaya si pembacanya mahu mencuba resipinya.

Banyak idea yang baik-baik tetapi tidak diterima orang disebabkan si penulis menulis menggunakan gaya bahasa yang tidak persuasif. Perkataan persuade bermakna 'mempengaruhi', jadi persuasive bermakna 'berdaya pengaruh'.

Gaya bahasa menyeru-nyeru dan mengajak-ajak adalah tidak persuasif. Semakin banyak seseorang itu menggunakan perkataan-perkataan seruan dan ajakan, semakin tidak persuasif tulisan ataupun percakapannya.

Contoh bahasa yang mengajak-ajak adalah:

Marilah kita..... (SALAH)
Ayuhlah..... (SALAH)
Saya mengajak saudara-saudara yang ada di sini supaya..... (SALAH)
Janganlah kita lupa..... (SALAH)
Ingatlah akan..... (SALAH)

Orang yang pintar tidak suka diseru-seru dan diajak-ajak. Mereka mahu dipengaruhi.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(2) Diskusi Kuliah | Permalink

Surat Pilihan: PTS Menyusahkan Katerer

Sifu yang saya hormati,

Sejak akhir-akhir ini saya lihat PTS dan kumpulan anak syarikatnya begitu aktif menerbitkan kumpulan novel yang bermutu dalam pelbagai genre, terutamanya novel dewasa, sai-fai, Islami dan thriller.

Saya sebagai pengemar buku dan novel sebegini cukup teruja dengan perkembangan sihat ini. Dalam kesibukan menguruskan rezeki anugerah Allah, saya sentiasa mengikuti secara dekat setiap perkembangan dunia penerbitan negara, terutamanya buku-buku dalam bahasa Melayu.

Jika 10 tahun lepas, dunia penerbitan buku bahasa Melayu agak malap, dewasa ini ianya semaki mengebu-gebu (pinjam kata-kata Sifu). Jika 10 tahun lepas saya susah untuk mencari novel-novel bermutu dari penerbit Melayu, sekarang alhamdulillah, payah pula untuk saya memilih! Kalau diikutkan hati, semua saya mahu beli dan baca.

Satu yang pasti, chef Lusiana Catering akan merungut, begini: "Nampak gaya saya kena beli rak buku lagi."

Teruskan perjuangan, Sifu. Saya sentiasa menyokong perkara yang baik, insyaallah.

Web Sutera dari http://themakan.blogspot.com

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Editor dan Mak Andam

Ada persamaan antara tugas mak andam dengan tugas editor, iaitu mencantikkan wajah pelanggan bagi ditatap dan dinikmati oleh orang ramai. Anak dara yang cantik sekalipun tidak boleh mendakwa dia sudah cukup cantik dan tidak memerlukan khidmat profesional mak andam. Penulis yang terkenal sekalipun tidak boleh mendakwa bukunya tidak perlukan sentuhan editor lagi.

Dengan sentuhan tangan mak andam yang bagus, anak dara yang cantik kelihatan bertambah-tambah cantik. Demikian pula buku yang baik, di tangan editor yang bagus, buku yang elok bertambah elok.

Menurut seorang penulis novel cinta yang popular dan telah lari daripada penerbitnya yang pertama lalu berpindah kepada penerbitnya sekarang, dia mengambil langkah itu disebabkan perasaan tidak puas hati.

“Bukan soal duit,” katanya. “Penerbit itu bagus, dia tidak menipu saya.”

“Habis, mengapa masih tidak puas hati?”

“Editornya.”

“Mengapa dengan editornya?”

“Dia bercerita kepada penulis lain, katanya karya saya yang asal tidak berkualiti, sehingga banyak bahagian dia terpaksa tulis semula,” kata si penulis. “Jatuh maruah saya!”

Mak andam tidak boleh mengumpat pengantin yang disoleknya. Kalau betul sekalipun anak dara itu tidak cantik, etika mak andam tidak membenarkan dia mengumpat pelanggannya sendiri dengan berkata, "Pengantin perempuan itu tidak cantik, matanya sepet sebelah! Kalau saya tidak solek betul-betul, memang tidak ada siapa nak tengok dia bersanding atas pelamin."

Editor tidak boleh mengumpat penulisnya sendiri. Kalau betul sekalipun cerita asalnya lemah di sana sini, etika editor tidak membenarkan dia mengumpat dengan berkata, "Plot asal novel cinta si polan itu bodoh, banyak yang tidak logik. Kalau saya tidak betul-betulkan dan tokok tambah, bukunya takkan laku sampai 100 ribu naskhah."

Majoriti editor teks adalah perempuan. Penulis-penulis novel cinta adalah perempuan. Salah satu ciri personaliti perempuan adalah suka bercerita (baca, mengumpat) sesama perempuan.

Sebagaimana doktor-doktor tidak dibenarkan memberitahu rekod kesihatan pesakitnya kepada pihak lain, dari sudut etika kerja, editor-editor profesional juga tidak diizinkan melakukan perkara yang sama.

Jangan sekali-kali menceritakan kelemahan karya dan rahsia peribadi penulis kepada sesiapa sekalipun! Perbuatan itu melanggar etika profesion editor.

Tugas membedah kekuatan dan kelemahan karya adalah tugas pengkritik sastera dan mereka yang menulis resensi buku. Kelemahan karya adalah cermin kelemahan penulis (dan editornya).

Editor yang melanggar etika profesion ini layak diambil tindakan tatatertib oleh pihak pengurusan, kerana gagal menjaga hubungan baik dengan penulisnya, dan dengan itu dia telah menyebabkan syarikat kehilangan jutaan pendapatan masa hadapan.

Katakanlah, buku-buku penulis yang merajuk itu berupaya mencapai jumlah cetak 60 ribu naskhah setiap judul. Kalau pada masa depan beliau dapat menulis 10 buku dalam masa 10 tahun, ertinya syarikat kehilangan jualan 600 ribu naskhah. Jika satu naskah dijual RM20, berapa juta ringgit nilai jualan yang hilang?

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Friday, July 25, 2008

Akan Terbit

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(4) Diskusi Kuliah | Permalink

Akan Terbit

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Akan Terbit

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Tip Survival Penerbit: Gunakan Sistem Royalti Sebagai Alat Kerja Bisnes

Bagi penulis, bayaran royalti yang diterima adalah pulangan hasil penat lelah menulis bukunya. Bagi penerbit tradisional, wang royalti yang dibayar kepada penulis adalah keuntungan yang terpaksa dikongsi dengan penulis.

Namun, bagi penerbit era baru, sistem royalti adalah alat kerja yang digunapakai bagi mencapai beberapa objektif bisnesnya:

(1) Bagi mendorong penulis menghasilkan manuskrip buku yang baik, yang tahan lama dalam pasaran, dan yang mudah dijual. Apabila jualan buku itu tinggi, maka pendapatan penulis daripada royaltinya juga naik tinggi. Pendapatan penerbit juga naik.

(2) Bagi menggalakkan penulis menyemak isi kandungan bukunya dan mengemaskinikannya sesuai dengan keadaan semasa, supaya buku itu dapat terus diterbitkan berkali-kali sebagai edisi ke-2, ke-3 dan seterusnya.

Apabila hayat buku itu panjang maka penulis dapat memanjangkan tempoh pendapatan royaltinya. Pendapatan penerbit daripada buku itu juga bertambah panjang.

(3) Bagi menggalakkan penulis ikut serta secara aktif dalam program dan aktiviti promosi bukunya, sebab apabila buku itu dipromosi oleh penulisnya sendiri, jualan akan naik, dengan demikian jumlah royalti si penulis juga ikut naik. Pendapatan penerbit juga naik.

Itulah sebabnya penerbit era baru tidak suka membeli hakcipta buku-buku yang diterbitkannya.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Ekonomi Bahasa Melayu

Ekonomi bahasa tempatan adalah ekonomi yang besar. (Native language economy is a big economy.)

Di mana-mana negara sekalipun, produk-produk yang dicipta dengan menggunakan bahasa-bahasa tempatan adalah jauh lebih besar pasarannya dibandingkan dengan produk dalam bahasa asing.

Kita lihat kes Malaysia:

(i) Penyanyi-penyanyi tempatan yang merakamkan lagu-lagu Melayu (dan Cina) lebih kaya daripada penyanyi tempatan yang menyanyi dalam bahasa Inggeris.

(ii) Penulis novel cinta Bahasa Melayu menerima royalti yang jauh lebih besar daripada penulis tempatan yang menulis dalam bahasa Inggeris.

(iii) Filem-filem yang dibikin dalam Bahasa Melayu lebih laku daripada filem-filem tempatan yang dibikin dalam bahasa Inggeris.

(iv) Penerbit buku-buku dalam Bahasa Melayu lebih besar daripada penerbit buku-buku Inggeris tempatan.

Dalam dunia perbukuan, pengarang tempatan yang pada mulanya menulis dalam bahasa Inggeris seperti Azizi Ali dan Billy Lim, akhirnya menterjemahkan buku-buku mereka ke dalam Bahasa Melayu apabila mereka menyedari pasaran Bahasa Melayu adalah lebih besar.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

SABTU 2 Ogos: Undangan dari Alumni Minggu Penulis Remaja DBP 2008

Alumni Minggu Penulis Remaja (MPR) Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan majlis Diskusi Novel dan Kumpulan Puisi Mantan Minggu Penulis Remaja 2008.

Tarikh: 2 Ogos 2008

Masa: 8.00 pagi

Tempat: Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur

Buku yang akan dibicarakan:

Manikam Kalbu (Faisal Tehrani), akan dibicarakan oleh Encik Saleeh Rahamad

Puisi untuk Esdyzuar (Nisah Hj. Haron), akan dibicarakan oleh Prof. Madya Dr. Faridah Jalil, UKM

Salju Sakinah (Zaid Akhtar), akan dibicarakan oleh Dr. Rahmah Ahmad H. Osman, UIAM.

Peminat novel tanah air dijemput hadir memeriahkan majlis. Tiada bayaran masuk dikenakan.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Thursday, July 24, 2008

Hakcipta Tulisan Khat dan Layout Ayat-ayat Quran

Ayat-ayat Quran adalah harta awam disebabkan ia datang daripada Allah. Oleh itu sesiapa sahaja boleh menuliskan, mencetak, mengedar dan menjual aya-ayat Quran dengan tidak melanggar undang-undang hakcipta.

TETAPI

1. Tulisan khat Quran yang dihasilkan oleh pakar khat adalah karya seni yang dilindungi oleh undang-undang hakcipta.

Saudara tidak boleh men-download, menyalin ataupun meng-scan tulisan khat oleh pakar khat lain dan menggunakannya dalam buku saudara tanpa mendapat izin daripada pemilik hakcipta karya khat itu.

Kita selalu berjumpa dalam sesuatu buku agama, terdapat beberapa ragam tulisan khat. Ini adalah bukti nyata bahawa penulis itu mengambil dan menggunakan tulisan khat daripada sumber-sumber yang berlainan.

Apabila saudara menulis ataupun menerbitkan buku-buku agama, saudara hendaklah menuliskan semula ayat-ayat Quran itu, bukan menyalin daripada CD ataupun internet yang mengandungi karya orang lain.

Ayat-ayat Quran itu hak Allah, tetapi khat itu dicipta oleh manusia, oleh itu ia adalah harta intelek manusia si pencipta khat itu, maka hukumnya ia tidak boleh dicuri.

2. Layout kitab Quran, ataupun kitab Ya-sin, ataupun kitab Muqaddam bukan harta awam.

Layout adalah karya seni oleh manusia, oleh hal yang demikian ia dilindungi oleh undang-undang hakcipta. Saudara tidak boleh menyalin layout yang dibuat oleh orang-orang lain tanpa mendapatkan izinnya terlebih dahulu.

Ayat-ayat Quran itu hak Allah, tetapi sebagaimana dengan seni khat, layout itu dicipta oleh manusia, oleh itu ia adalah harta intelek manusia si pencipta layout itu, maka hukumnya tidak boleh dicuri.

Apabila saudara hendak mencetak surah Ya-sin, maka hendaklah saudara menuliskan sendiri ayat-ayat Ya-sin itu dan membuat layout sendiri.

3. Terjemahan ayat-ayat Quran bukan harta awam.

Walaupun ayat-ayat Quran adalah harta awam, tetapi terjemahannya adalah hasil karya manusia, oleh itu ia dilindungi oleh undang-undang hakcipta.

Justeru saudara tidak boleh menyalin bulat-bulat terjemahan orang lain dan memasukkannya dalam buku saudara tanpa mendapatkan izin bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hakcipta terjemahan itu.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(5) Diskusi Kuliah | Permalink

Mega Sale Buku-buku PTS di BADAN CEMERLANG Plaza Angsana Johor Baru (5 Julai - 5 Ogos)

 

 

 

 

 

 

Sempena pesta 'Mega Sale' pada 5 Julai - 5 Ogos 2008, Kedai Buku Badan Cemerlang di Plaza Angsana Johor Baru menawarkan diskaun 20% untuk buku-buku PTS.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(5) Diskusi Kuliah | Permalink

Mengapa Buku-buku Ini Diletakkan Pada Paras Kasut

En. Vovin (PTS One) dan En. Mat Jan (PTS FORTUNA) kerap pergi ke kedai-kedai buku sekitar Kuala Lumpur bagi tujuan mendapatkan maklumat terkini tentang trend jualan buku. Mereka berdua masih solo, oleh itu mereka mempunyai banyak masa pergi ke mall-mall di mana terdapat kedai-kedai buku. Mereka juga kuat membaca.

Apabila masuk ke kedai buku, mereka mengkaji buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit lain, melihat sendiri bagaimana pengurusan outlet melayan buku-buku PTS, dan juga mengkaji trend jualan buku-buku PTS. 

Di beberapa buah outlet MPH, buku-buku di atas disusun bersama-sama dengan buku kanak-kanak. Kanak-kanak tidak membeli buku-buku seperti itu. Orang dewasa pula tidak pergi ke zon rak kanak-kanak.

Di sesetengah kedai, buku-buku ini diletakkan bersama-sama buku-buku sastera berat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). 

Di KINOKUNIYA, buku-buku ini diletakkan di para paling bawah, yakni atas lantai, pada paras kasut!

Salah satu punca novel-novel ini diletakkan di para paling bawah adalah disebabkan saiz.

Novel-novel ini lebih besar daripada saiz novel-novel popular. Akibatnya, ia tidak muat jika hendak diletakkan bersama-sama dengan novel-novel popular itu. Disebabkan rak paling bawah adalah lebih tinggi, maka di situlah yang muat! 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink

Hati-hati Pengguna Maybank2U

Semua menteeSifuPTS yang menggunakan Maybank2u, hati-hati dengan email seperti di bawah yang minta saudara login melalui email. Ini semua adalah penipuan untuk mendapatkan username dan password anda.

Contoh emel penipuan yang saya terima adsalah seperti di bawah ini. Bunyi surat ini macam ia betul-betul datang dari Maybank. TETAPI Maybank TIDAK akan menghantar email yang meminta supaya kita berikan username dan password.

..................... 

Dear Maybank member:

Our comprehensive fraud-prevention program is one of the key reasons Maybank is a safe way to pay online. We believe that innovation and careful analysis is the way to beat fraud. That's why Maybank has developed industry-leading models to review every transaction. and help detect suspicious activity.

In order to continue to operate the Maybank service and to reduce the risk of fraud, Maybank . ("Maybank" or "we") must ask you to provide us information about yourself and your every requested information on our secure page;.

To do so please follow the link below.

https://www.maybank2u.com.my/services/onlineprotection?verification

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

DS Anwar akan Ditangkap?

Wahai Tuhan, tunjukkanlah segera siapa yang benar. Amin.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Wednesday, July 23, 2008

Al-Fatihah: Sasterawan Negara S. Othman Kelantan Kembali

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(3) Diskusi Kuliah | Permalink

MPH Membuka Peluang kepada Penulis PTS

Bagi saudara yang mahu muncul di MPH bagi aktiviti book-talk, penampilan pengarang, sesi tandatangan, ataupun mengendalikan sesi teknik penulisan, tulis emel kepada Pengurus Pemasaran PTS, Puan Norhazizam Abd. Rahman ataupun mendaftar di sini.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(15) Diskusi Kuliah | Permalink

PTS Masuk Bakul Angkat Sendiri

Baca di sini berkenaan satu lagi faktor mengapa PTS adalah penerbit buku paling terkehadapan di Malaysia daripada sudut memanfaatkan teknologi IT bagi mempromosi dan memasarkan buku-buku terbitannya.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Sifu Endorse

Sifu berani endorse buku ini.

Beli buku ini dan gunakan tip-tip yang diterangkan di dalamnya. Tuan Shamsuddin Abd. Kadir menulis apa yang beliau sendiri lakukan. 

Beliau adalah seorang akauntan yang masih makan gaji. Beliau bukan berasal daripada keluarga berharta.

Pada usia 25 tahun, beliau membeli 5 buah apartmen serentak dengan menggunakan wang gajinya. Bagaimanakah beliau melakukannya? Bacalah buku ini. 

Kepada para penulis PTS, bermula Jun 2008, jabatan kewangan PTS mula membayar royalti secara berfasa-fasa, maklumlah jumlah royalti yang akan dibayarkan kepada semua penulis adalah lebih RM1 juta.

Mulalah merancang daripada sekarang bagaimana supaya wang royalti saudara itu dapat beranak-pinak.... 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Surat Pilihan: Watak Kucing

Hayakallah Sifu,

Semoga Sifu berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia selalu. Saya di sini ingin bertanya sesuatu keraguan dalam penulisan novel ini, berkaitan dengan sekiranya cerita itu diolah menjadi skrip drama:

1. Saya sukakan watak kucing mewah yang boleh bercakap di dalam novel saya. Saya dapati industri penerbitan drama tempatan sukar menerima kewujudan kucing seperti ini. Adakah ini benar?

2. Saya memikirkan idea mahu menukar watak kucing mewah itu kepada watak manusia, tetapi saya kurang suka dengan idea ini. Oleh itu bagaimanakah nanti watak seekor kucing itu ditukar menjadi watak manusia dalam skrip drama?

3. Seekor kucing ataupun seorang manusia? Saya masih ragu-ragu mana satukah bentuk watak yang patut saya pilih. Apa pandangan Sifu mengenai hal ini?

Sekian, terima kasih.

AR 

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(11) Diskusi Kuliah | Permalink

Khidmat Masyarakat: Teater “Syurga atau Neraka”

TAJUK TEATER: "Syurga atau Neraka"

TARIKH: 7 -10hb OGOS 2008 (4 HARI)

MASA: 8.30 MALAM (7HB – 9HB OGOS 2008) 3.00 PETANG (10HB OGOS 2008)

Tempat: AUDITORIUM DEWAN SIVIK MBPJ PETALING JAYA

TIKET: RM 15.00 Hubungi di talian untuk tempahan tiket: 06 012 931 5764 Noor Adlina Abu Bakar.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

Buku Kecil Royalti Besar

Banyak common sense yang betul, tetapi tidak kurang pula common sense yang sebenarnya salah, disebabkan akal biasa tidak semestinya betul.

Logik akal biasa mengatakan, ganjaran adalah commensurate dengan kesukaran kerja. Justeru ramai orang yakin projek besar membawa keuntungan lebih besar daripada projek-projek kecil.

Begitu juga, ramai orang percaya kerja-kerja yang teruk menerima perolehan lebih besar daripada kerja yang ringan.

Dalam dunia buku, ada buku yang besar dan yang sukar dihasilkan, yang membawa pulangan besar. Sebagai contoh buku Kamus Dewan adalah sebuah projek besar dan ia adalah buku terbitan DBP yang paling menguntungkan.

Saya juga mempunyai buku jenis ini. Kamus-kamus peribahasa saya menelan kos RM27 ribu, 6 orang pembantu, dan 3 tahun bagi mengumpulkan dan menyusunnya. Ia juga merupakan buku saya yang paling menguntungkan sehingga hari ini.

Tetapi banyak buku-buku kecil dan yang mudah ditulis dapat menghasilkan perolehan yang melebihi kos penulisannya. Buku itu mungkin ditulis dalam masa 3 minggu sahaja, tetapi ia laku keras dan evergreen pula.

Buku-buku doa dan panduan ibadat harian adalah contoh yang baik. Begitu juga buku-buku cerita untuk bacaan kanak-kanak dan remaja.

Royalti buku-buku kecil memang kecil disebabkan harganya yang murah, tetapi buku-buku itu evergreen dan pasarannya luas. Justeru apabila dihimpunkan, jumlah royaltinya dapat menjadi besar, malah mungkin jauh lebih besar daripada royalti buku-buku besar yang susah menulisnya.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(3) Diskusi Kuliah | Permalink

Hakcipta: Kesalahan Menyalin dan Menyadur

Banyak "penulis" dan "penterjemah" buku-buku agama terbitan Malaysia, melakukan perbuatan memberi gambaran palsu tentang siapa sebenarnya penulis original isi kandungan dalam buku-buku mereka.

Punca perkara ini adalah, dalam buku-buku mereka itu terdapat:

(1) Menyalin bulat-bulat

Ayat-ayat terjemahan al-Quran dan hadith itu disalin bulat-bulat daripada kitab-kitab terjemahan yang dihasilkan oleh orang lain, majoritinya terjemahan ulamak Indonesia. Ini mereka lakukan dengan tidak memberitahu pembaca bahawa terjemahan itu disalin bulat-bulat daripada kitab terjemahan orang lain. Perbuatan ini memberikan gambaran palsu seolah-olah terjemahan itu dilakukan oleh si ustaz Malaysia itu sendiri, sedangkan perkara itu tidak benar.

Cara yang betul apabila hendak menggunakan hasil kerja orang lain adalah dengan menyebut dalam buku itu sumber original terjemahan yang digunakan.

Sebagai contoh, tulis nota seperti berikut pada bahagian awal buku itu: "Semua teks terjemahan al-Quran dan hadith yang saya gunakan dalam buku ini adalah disalin daripada kitab (a) Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan (b) Ringkasan Shahih al-Bukhari, terbitan Penerbit Mizan, Bandung, 2006."

(2) Menyadur

Ayat-ayat saduran itu disalin dan disadur daripada kitab-kitab Indonesia, dengan menggantikan perkataan-perkataan Bahasa Indonesia dengan perkataan-perkataan bahasa Melayu Malaysia.

Justeru, buku itu bukan karangan original si ustaz Malaysia itu sendiri, tetapi karangan ulamak Indonesia yang disadur (baca, dicuri).

Dengan meletakkan namanya sendiri pada kulit buku itu sebagai "pengarang" ataupun "penyusun" buku tersebut, si ustaz itu memberi gambaran palsu, dengan kata lain berdusta, kepada pembacanya.

Perbuatan menyalin dan menyadur (baca, mencuri) ayat-ayat karangan penulis lain adalah kesalahan serius di sisi undang-undang hakcipta.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(0) Diskusi Kuliah | Permalink

31 Julai - 3 Ogos Pesta Buku Malaysia di PWTC Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia

31 Julai (Khamis)       

Rahsia Mengurus Insurans Hayat: Sunthara Segar     

PDA untuk Mesyuarat Berkesan: Ahmad Fadzli Yusof & Amin Idris    

Islam yang Mudah: Alias Othman & Anisah Abd Ghani    

50 Kisah Usahawan Wanita Malaysia: Norlela Zubir    

1 Ogos (Jumaat)                   

Rahsia Melabur dalam Unit Amanah: Sunthara Segar    

Teknik Memotivasikan Anak Cara Positif: Dr. Tengku Asmadi    
                                
2 Ogos (Sabtu) 

Panduan Menjadi Ibu Bapa Cemerlang: Saat Sulaiman

Kusyi Hirdan, Hani Ismail, Fred Suriya & Amir Husaini                

3 Ogos (Ahad)       

10 Sahabat yang Dijanjikan Syurga: Saridah Hamid

Hadiah untuk Pengantin: Wan Shuhairi Wan Muhammad

Rahsia Islam di China: Ann Wan Seng        

Salju Sakinah: Zaid Akhtar

Hanya Tuhan yang Tahu: A. Razak Adam    

Makan Gaji Tetapi Kaya: Shamsuddin Abdul Kadir

Tarik Kekayaan dengan Kuasa Minda: Amar Mahmood

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

(1) Diskusi Kuliah | Permalink
Page 1 of 4 pages  1 2 3 >  Last »